Parohia "Sfinţii Trei Ierarhi" Mioveni

"Cât s-au mărit lucrurile Tale Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut"

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE şi ICOASELE:Image1Condacul 1
Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii, şi ai lumii învăţători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; şi pe Ioan luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm : Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată!

Icosul 1
Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă, deşi nu vom putea face aceasta, totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude:
Bucuraţi-vă, aleşii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase;
Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti şi oameni cereşti;
Bucuraţi-vă, marilor arhierei cei luminaţi la minte de Sfânta Treime;
Bucuraţi-vă, că aţi covarşit firea omenească cu darurile cele multe;
Bucuraţi-vă, stîlpi neclintiţi ai Biserici;
Bucuraţi-vă, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;
Bucuraţi-vă, mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos;
Bucuraţi-vă, cei mai destoinici luminători ai pământenilor;
Bucuraţi-vă, apărătorii dreptei credinţe în Hristos;
Bucuraţi-vă, surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăţături;
Bucuraţi-vă, cârmuitorii Biserici şi pomi luminaţi roditori ai fructelor celor mai alese;
Bucuraţi-vă, treime de arhierei mult-lăudată!

Condacul al 2-lea
Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime, se cuvine să-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri şi aleşi talanţi : pe Vasile, cel ce a ruşinat păgânătatea împăratului Iulian apostatul; cel ce a mustrat pe împăratul Valent arianul, cel ce a înfricoşat pe eparhul ce nedreptăţise la judecată pe o vaduvă săraca, şi a botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pe Grigorie, mare ritor şi vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului, cel ce a întrecut cu înţelepciunea pe toţi cei mai învăţati din timpul acela; şi pe Ioan Gură de Aur, cel ce cu învăţăturile sale a covârşit pe cei mai luminaţi şi mai aleşi grăitori ai lumii. Se cuvine să-i lăudăm şi să zicem lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea
Multa nevoinţă având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinţa dreptslăvitorilor creştini, ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul Valent, pentru că a îmbrăţişat învăţătura eretică a lui Arie, luând multe biserici ale dreptslăvitorior şi prefăcându-le în biserici ariene. Tu, sfinte, n-ai putut suferi purtarea acestui împărat, iar noi, pentru tăria credinţei tale şi îndrăzneala ce ai avut, te întâmpinăm cu aceste cuvinte de laudă :
Bucură-te, Ierarhe Vasile, aparătorule şi întăritorule al învăţăturii Sfintei Treimi;
Bucură-te, înalt şi luminat cugetător al teologiei;
Bucură-te, albină, care ai adunat din învăţăturile timpului aceluia toată mierea învăţăturilor dreptmăritoare;
Bucură-te, furnică muncitoare, care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învăţăturilor dumnezeieşti;
Bucură-te, izvor de apă limpede, răcoritoare şi dătătoare de viaţă a explicării Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, căci cu acele ape ai adăpat poporul dreptcredincios;
Bucură-te, paharul curăţiei cel plin de curată băutură;
Bucură-te, gura înţelepciunii ce spulberă hulele ereticior;
Bucură-te, podoaba Biserici lui Hristos;
Bucură-te, mustrătorule al împăraţilor Iulian şi Valent;
Bucură-te, mare ierarhe al lui Hristos, Vasile!

Condacul al 3-lea
Patria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost Pontul, născut din părinţi temători de Dumnezeu, Vasile şi Emilia. Crescut în învăţături adevărat creştineşti, ai străbătut tot felul de înţelepciune, dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhierească, pentru care ai mulţumit în tot timpul lui Dumnezeu, cântându-I laude : Aliluia!

Icosul al 3-lea
Pastorind Biserica ei poporul creştinesc totdeauna cu vrednicie şi cu dreptate ai fost la Soborul al doilea, ce s-a ţinut în Constantinopol, mare apărător al dreptei credinţe. Tăind şi sfâşiind cu sabia duhului toate învăţăturile eretice, ai dovedit ca în adevăr eşti un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos şi un mare ierarh vrednic de numele de cuvântător al lui Dumnezeu, cel slăvit în Sfânta Treime : Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh-Dumnezeu; pentru care toţi te cinştim cu aceste laude :
Bucură-te, Părinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea laudăta a dreptei credinţe;
Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi cu învăţăturile tale toată lumea creştinească;
Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-grăitoare şi care îngrădeşti cu muţenie limbile celor bârfitori;
Bucură-te, plugarule ce ari cu plugul guri tale inimile, spre a da roade bune lui Hristos;
Bucură-te, arătătorule al adevăratului Dumnezeu, Cel laudăt în Sfânta Treime;
Bucură-te, căci cu prăstia dumnezeieştilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor;
Bucură-te, bunule păstor, care ai păscut oile cele cuvântătoare în livada credinţei Sfintei Treimi;
Bucură-te, organ dulce glăsuitor şi alăută bine alcătuită;
Bucură-te, fluier cuvântător şi vioară dulce răsunătoare;
Bucură-te, stea prealuminoasă, ce luminezi toată lumea cu învăţăturile dogmelor creştineşti;
Bucură-te, îndulcitorul inimilor credincioşilor;
Bucură-te, mare ierarhe şi teologule Grigorie!

Condacul al 4-lea
Întelepciune de sus având, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetăţi a împăratului Constantin, de unde ai păscut oile cele cuvântătoare întru cuviinţă şi dreptate. Luminat şi împodobit fiind cu tot meşteşugul cuvântării de Dumnezeu, ai întrecut pe toţi ritorii de atunci şi ai lăudat în toată viaţa ta pe Dumnezeu, cântându-I : Aliluia!

Icosul al 4-lea
Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi, Părinte Ioane Gură de Aur, ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât mulţi bătrâni pe singurul adevăratul Dumnezeu şi te-ai indeletnicit cu adevăratele şi sfintele învăţături creştineşti, ajungând a cunoaşte toată filozofia şi toate ştiinţele celor mai învăţaţi dascăli ai vremii aceleia. Pentru că ai lăudat şi ai preaslăvit în tot timpul vieţii tale pe Bunul Dumnezeu, noi îţi aducem aceste laude :
Bucură-te, că te-ai născut din părinţi binecredincioşi, Secund Stratilatul şi Antuza, vrednica ta mamă;
Bucură-te, că din fragedă vârstă ai fost dat la învăţătura ştiintelor având dascăli pe Libanie şi Andragatie;
Bucură-te, că în puţină vreme pe toţi semenii tăi i-ai ajuns şi i-ai întrecut cu învăţăturile;
Bucură-te, cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie, aducând la dreapta credinţă şi pe mulţi alţii;
Bucură-te, că pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învăţături spre uimirea tuturor;
Bucură-te, că şi el îndată a cerut Sfântul Botez;
Bucură-te, că episcopul Atenei, auzind că tu ai făptuit întoarcerea lui Antimie, mult s-a bucurat;
Bucură-te, că poporul creştinilor a lăudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune;
Bucură-te, că de patriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul preoţiei;
Bucură-te, că şi hirotonia de diacon şi de preot le-ai primit cu multă smerenie;
Bucură-te, cel care cu sorţii episcopilor şi cu voinţa împăratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului, după moartea patriarhului Nectărie;
Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 5-lea
După moartea părinţilor tăi, sfinte, toată averea rămasă ţie împărţind-o la săraci, robilor dându-le libertate şi rudele lăsând, ai slujit Domnului ziua şi noaptea. Ca monah în mănăstire, ca cleric, diacon, preot, arhiereu şi patriarh ostenindu-te mult, ai scris cărţi despre preoţie, despre bunătate şi blândeţe, despre smerenie şi milostenie, despre pace, adevăr şi dreptate, toate pline de dovezi, întărindu-le cu însăţi viaţa cea aspră ce ai dus; pentru aceea noi, minunându-ne de răbdarea şi de umilinţa ta, îndrăznim a te lăuda şi a cânta cu tine lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 5-lea
Ca nişte albine zburătoare aţi umblat în grădina Scripturilor credinţei, voi trei mari ierarhi ai lui Hristos, adunând miere din tot felul de flori, pe care aţi pus-o înaintea tuturor credincioşior spre îndulcire, povăţuindu-i la pocăinţă, descoperindu-le şi explicându-le dogma Sfintei Treimi, cea unită în fiinţă dar despărţită în Ipostasuri. Pentru aceasta noi creştinii va rugăm să primiţi aceste cântări de laude :
Bucuraţi-vă, marilor arhierei, despărţiţi cu trupurile, dar uniţi cu duhul;
Bucuraţi-vă, raze strălucitoare ale lui Hristos soarele dreptăţii, Cel ce a luminat toată lumea cu învăţăturile Sale;
Bucuraţi-vă, părinţi vrednici ai Biserici creştineşti, ce aţi fost la un obicei cu apostolii;
Bucuraţi-vă, râuri cu ape răcoritoare, ce aţi adăpat ţarinile sufletelor creştinilor cele însetate de adevăratele învăţături;
Bucuraţi-vă, trei ierarhi lăudaţi de toţi cei ce cred într-un Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime;
Bucuraţi-vă, organe bine-glăsuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru;
Bucuraţi-vă, slugi alese, care aţi înmulţit talanţii cei daţi vouă de Donmul Hristos spre păstrare;
Bucuraţi-vă, că uşile cereşti vouă vi s-au deschis;
Bucuraţi-vă, doctori iscusiţi aleşi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufleteşti ale creştinilor celor slabi în credinţă;
Bucuraţi-vă, luminătorii lumii, cei împodobiţi de Dumnezeu cu vrednicia arhierească;
Bucuraţi-vă, albine adunătoare de tot felul de învăţături, din grădina Sfintei Scripturi;
Bucuraţi-vă, treime de arhierei mult-lăudată !

Condacul al 6-lea
Propovăduitori şi stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos şi ai poporului creştinesc aţi fost Sfinţior Trei Ierarhi. Învăţând şi povăţuind pe toţi creştinii adevărata credinţă, înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor creştini, aţi lovit cu praştia cuvintelor voastre în toate învăţăturile cele potrivnice, înălţând fruntea dreptei credinţe şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 6-lea
Prin curăţia vieţii tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeieşti înălţimi şi străbătând cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca pe cel mai preţios odor, le-ai lăsat Bisericii ca pe o comoară scumpă şi nejefuită, Vasile. Pentru aceasta te rugăm să primeşti de la noi nevrednicii laudele acestea:
Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;
Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor;
Bucură-te, următorul cel credincios al apostolior;
Bucură-te, stâlpul cel prealuminat al Bisericii;
Bucură-te, al Treimii ager şi osârdnic apărător;
Bucură-te, arătătorule luminat al celor cereşti;
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti;
Bucură-te, îndreptătorul celor chemaţi la vrednicia preoţească;
Bucură-te, luminătorule ceresc al celor îmbrăcaţi cu darul arhieriei;
Bucură-te, preaînţeleptule povăţuitor al pustniciei;
Bucură-te, cel ce trezeşti pe cei păcătoşi la pocăinţă;
Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm în dreapta credinţă;
Bucură-te, mare Ierarhe Vasile!

Condacul al 7-lea
Prin Vasile cel Mare, trambiţa cea dulce glăsuitoare, care a cântat în Biserica arhiepiscopală a Cezareii din Capadocia, laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru, învăţând pe toţi dogmele Sfintei Treimi şi lăsând Biserici bogăţii alese şi scumpe, din care şi noi împărtăşindu-ne, aducem lui Dumnezeu laude şi cântări : Aliluia!

Icosul al 7-lea
Deschizând cu dumnezeiască cuviinţă Scripturile, ai scos din ele învăţături temeinice, Sfinte Grigorie, îndulcind cu ele inimile credincioşilor cu adevărat, mai mult decât mierea şi ai învăţat pe toţi creştinii a se închina Treimii întru o unime şi unimi în Treime. Pentru aceasta şi noi te cinstim cu aceste laude :
Bucură-te, ierarhe Grigorie, înălţimea dumnezeieştilor daruri ale lui Hristos, Dumnezeului nostru;
Bucură-te, cald propovăduitor al dumnezeiescului dor;
Bucură-te, izvorul cuvântarii de Dumnezeu şi râul cel limpede al înţelepciunii;
Bucură-te, fluier păstoresc, ce ai biruit trâmbiţele ritorior;
Bucură-te, cercetătorul adâncului, care ai dobândit frumuseţile vorbelor;
Bucură-te, privighetorule al darului şi gura cea înaltă a duhului;
Bucură-te, păzitorul turmei celei cuvântătoare a lui Hristos;
Bucură-te, smulgătorul neghinelor eretice şi vânătorul lupilor îmbrăcaţi în piei de oaie;
Bucură-te, semănătorul cel minunat al dogmelor;
Bucură-te, izgonitorul celor defăimători de Dumnezeu;
Bucură-te, că chipul Mântuitorului Hristos l-ai avut în toată viaţa ta, înaintea ta;
Bucură-te, mare ierarhe şi teologule Grigorie!

Condacul al 8-lea
De Dumnezeu grăitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe limbile cele veninoase şi vătămatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvintarilor gurii tale, grăind slava lui Dumnezeu; şi cu scrisorile tale, însemnând fiinţa cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute, ai tăiat din rădăcina eresurile cele spinoase, luminat descoperind învăţăturile cele drept-slăvitoare şi cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Femeia eparhului Antiohiei împreună cu soţul ei erau orbiţi de învăţături eretice şi căzând ea într-o boală grea şi neputându-se vindeca de nimeni, auzind de tine, Sfinte Ioane, că faci semne multe şi minunate, a rugat pe bărbatul său să o aducă la tine. Acela aducând-o, a lăsat-o la uşa bisericii, neîndrăznind ca eretic a o aduce înăuntru, rugându-se episcopului şi ţie, Sfinte Ioane, pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Deci ieşind, le-ai spus să lepede eresul şi să primească adevărata credinţă; iar ei făgăduind, ai poruncit tu, sfinte, să aduca apă, rugând apoi pe episcop să toarne acea apă în chipul cruci peste ea şi îndată după turnare, s-a vindecat femeia ca şi cum n-ar fi fost bolnavă. La această minune atât ei, cât şi toţi cei ce erau de faţă, au preaslăvit pe Dumnezeu. Ereticii lepădându-se de învăţăturile lor cele rătăcite şi întorcându-se la adevărata credinţă, s-au numărat între dreptmăritorii creştini; iar noi îţi aducem laudele acestea :
Bucură-te, Ioane Gură de Aur, tăbliţa scumpă cu aur ferecată;
Bucură-te, organ dulce răsunător, de Dumnezeu insuflat;
Bucură-te, gura cea aleasa împodobita cu cuvinte de aur;
Bucură-te, îmbogăţitorul Bisericii cu scrieri minunate şi preascumpe;
Bucură-te, pierzătorul eresurilor elineşti şi evreieşti;
Bucură-te, că femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminată de Dumnezeu şi te-a numit „Gură de Aur”;
Bucură-te, că puţul învăţăturilor tale adâncit fiind, ai dat creştinilor funii minunate, ca să ajungă la apele învăţăturilor tale;
Bucură-te, că de toate Bisericile eşti numit „Gură de Aur”;
Bucură-te, tămăduitorul femeii eparhului;
Bucură-te, că te-ai asemănat Botezătorului Ioan cu numele şi cu viaţa ta aspră;
Bucură-te, că şi tu, Sfinte Ioane, ca şi Ioan Botezătorul, ai predicat popoarelor pocăinţa;
Bucură-te, că şi tu, ca şi Ilie Tezviteanul, cu credinţa, cu rugăciunile şi cu postul te-ai îndeletnicit în toată viaţa ta de 63 de ani;
Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 9-lea
În vremea preoţiei tale, sfinte mare ierarhe Ioane, predicând în biserică şi înalt ritorisind, celor neînvăţati erau neînţelese unele din cuvintele tale. Atunci o femeie din popor, care asculta cu mare evlavie învăţăturile duhovniceşti, a ridicat glas în popor şi a zis: „Învătătorule duhovnicesc, sau mai bine Gură de Aur, adâncă este apa puţului sfintelor tale învăţături, dar funia minţii noastre fiind scurtă, să ajungă la apă nu poate”; şi de atunci tot poporul ţi-a dat numirea de „Gură de aur”; deci şi noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit, te lăudăm pe tine şi lui Dumnezeu cântăm : Aliluia!

Icosul al 9-lea
Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora, spre mâhnirea adevăraţilor creştini şi pe tine, Sfinte Vasile, mult te-au amarat cu prigonirile, căci acest împărat, când a venit în Cezareea şi tu l-ai întâmpinat cu pâine şi sare, el a poruncit de ţi-a dat fân din hrana cailor lui. Şi tu, Sfinte Grigorie, fiind născut din oameni de bun neam şi drepţi, Grigorie şi Nona, ai dobândit o creştere adevărat creştinească şi ai răzbătut, ca nimeni altul, tot meşteşugul şi ştiinţa învăţăturilor, făcându-te tâlcuitor şi dascăl lumii, cinstind cu cuvinte de laudă pe marele Vasile, pe tatăl tău Grigorie, pe fratele tău Chesarie şi pe sora ta Gorgonia, la înmormântările lor. Iar tu, Părinte Ioane Gură de Aur, ai dat sfaturi dumnezeieşti poporului încredinţat ţie spre păstorie, dându-te pe tine singur pidă de nevoinţă, de cumpătare şi de răbdare, mâncând deseori puţină zeamă de orz şi dormind puţin, nu stând pe pat, ci deseori şezând pe scaun. Fiind ales şi chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol, ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa, pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace, ce se numea Calitropia, care striga cerându-şi dreptul ei. Şi tu sfinte ai sfătuit pe împărăteasă să nu fie lucrul străin luat cu sila; de care sfaturi ea neţinând seama, a fost asemănată de tine cu Izabela, soţia împăratului Ahav, şi ţi-ai atras mânia ei, exilându-te; dar ai fost adus iar pe scaun şi a doua oară ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidioşi care se purtau mai mult silniceşte decât creştineşte. Deci noi, minunându-ne de viaţa voastră sfântă, şi de faptele voastre, ne sârguim a vă aduce laude bine meritate :
Bucură-te, Ierarhe Vasile, sprijinitorul şi apărătorul binecredincioşilor creştini;
Bucură-te, curajosule mustrător al împăratului Valent, părtinitorul arienilor;
Bucură-te, cel ce ai suferit mânia împăratului pentru pâinea neagră cu care l-ai întâmpinat, pentru că cu acelea se hranea poporul;
Bucură-te, vrednicule ierarhe, mare îndreptător al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Grigorie, care cu agera ta minte ai răzbătut toate ştiintele şi adâncurile filozofiei;
Bucură-te, că tu, sfinte, toate dogmele le-ai lămurit învăţând pe toţi creştinii adevărata teologie;
Bucură-te, cel ce ai fost dascăl de dreaptă învăţătură tuturor creştinilor;
Bucură-te, cel ce ai lăudat pe marele Vasile, la moartea căruia ai plâns cu lacrimi de adevărată fraţie;
Bucură-te, Ioane Gură de Aur, mustrătorul celor răpitori ai lucrului săracului asuprit şi amărât;
Bucură-te, cel ce ai fost surghiunit de împărăteasa Eudoxia pentru asemănarea ei cu Izabela, soţia lui Ahav;
Bucură-te, că ai suferit şi pornirea cea răutăcioasă a unor episcopi nerecunoscători;
Bucură-te, Ioane cel aspru prigonit şi dus în exil tocmai în Armenia, unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos;
Bucură-te, mângâietorule al episcopului Chiriac, cel asemenea exilat;
Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată !

Condacul al 10-lea
Mari învăţători şi deobşte izbăvitori oamenilor şi îndreptători ai obiceiurilor v-aţi arătat sfinţilor, înţelepţi şi împodobiţi de Dumnezeu : Vasile cel Mare, cel ce arătat ai cuvântat cu înţelepciune tare şi neschimbată, îngrozind pe eparhul şi mustrând pe împăratul Valent; Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfătarea limbii, dulceaţa auzului, mângâierea inimii şi îngereasca pâine de suflete hrănitoare; şi Ioane Gură de Aur, răul darurilor celor duhovniceşti, umplut până la vărsare, organ aurit al predicilor, al pocăinţei, milosteniei, smereniei, umilinţei, al privegherilor, al iubirii de aproapele şi apărătorul celor asupriţi şi nedreptăţiţi. Noi, împreună cu voi, dorim a cânta lui Dumnezeu laude : Aliluia!

Icosul al 10-lea
Darul lui Dumnezeu ţi-a descoperit, Sfinte Vasile, faptele bune ale prezbiterului Anastasie, la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici, spre a cunoaşte viaţa acestui vrednic preot, care vieţuind într-un sat, cu femeia sa Teognia, petreceau viaţa lor întru curăţie, socotită fiind ea, ca o ţarină neroditoare; iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu şi ştiind cu duhul că ierarhul său Vasile voieşte să-l cerceteze, a zis soţiei sale: ” Eu mă voi duce la câmp, să lucrez pământul, iar tu sora mea, în ceasul al nouălea aprinzând lumânări, vei ieşi întru întâmpinarea Sfântului Vasile, arhiepiscopul nostru”. Deci făcând Teognia aşa, cum zisese Anastasie, a întâmpinat pe Sfântul Vasile, care cunoscând cu duhul că Anastasie este în casă, l-a chemat; şi el ieşind întru întâmpinarea Sfântului şi sărutându-i picioarele i-a zis : „De unde mie aceasta, că a venit arhiereul Domnului la mine?”. Iar Sfântul Vasile i-a zis:” Bine că te-am aflat, să mergem în biserică şi să facem dumnezeiasca slujbă”. Mergând toţi în biserica a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie să slujeasea Sfânta Liturghie, zicându-i:” Cu toate lucrurile tale cele bune, să ai şi ascultare”. Şi când slujea Anastasie, Sfântul Vasile şi ceilalţi care erau vrednici, au văzut, în vremea înălţării sfintelor şi înfricoşătoarelor Taine, pe Preasfântul Duh în chip de foc pogorându-Se şi pe Anastasie înconjurându-l. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinăm, Sfinte Vasile, cu aceste frumoase laude:
Bucură-te, Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu;
Bucură-te, cunoscătorul vieţii şi al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie;
Bucură-te, că după sfânta slujbă ai binevoit a fi ospătat în casa vrednicului preot;
Bucură-te, cel ce ai ştiut cu duhul că Teognia nu-i este lui soţie, ci soră şi aşa i-ai zis să o numească;
Bucură-te, sfinte, care ai cercetat într-un bordei, din casa lui Anastasie, pe un bolnav stricat de lepră, pe care îl îngrijeau preotul şi sora lui;
Bucură-te, milostive, că şi tu ai voit să slujeşti o noapte pe acel om bolnav, ce era deseori mânios şi ocărâtor, spre a te face părtaş la plata dunmezeiască;
Bucură-te, că toată noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei, stând în rugăciune, iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg şi sănătos;
Bucură-te, că Sfântul Efrem Sirul, rugându-se lui Dunmezeu, a avut o vedenie minunată : un stâlp de foc, al cărui cap ajungea la cer şi un glas din cer i-a zis : „Efreme, Efreme, în ce chip vezi pe acest stâlp de foc, în acest fel este Vasile”;
Bucură-te, că sfântul acesta Efrem, după vedenia aceasta, s-a dus la Cezarea Capadociei în ziua Arătării Domnului, cu un tălmaci fiindcă el nu cunoştea greceşte şi te-a văzut pe tine, Sfinte Vasile, mergând la biserică cu multă evlavie;
Bucură-te, că tu sfinte, cunoscând cu duhul că Efrem Sirul este în biserică, ai poruncit arhidiaconului tău să se ducă să-l cheme la tine în sfântul altar;
Bucură-te, că acela se apăra prin tălmaci că nu ar fi el cel chemat, ci un altul poate; însă tu sfinte ai zis arhidiaconului „mergi şi spune străinului monah: Doamne Efrem, vino şi intră în sfântul altar, că te cheamă arhiepiscopul”; şi apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i să spună ecteniile în limba grecească, ceea ce Efrem a îndeplinit;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 11-lea
Bună mireasmă lui Hristos făcându-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toată lumea ai umplut de mirosul cel plăcut al Sfintei Evanghelii; şi îmbrăcând veşmântul luminat al arhieriei, ai slujit cu toată vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru; iar noi minunându-ne de viaţa ta cea îngerească, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 11-lea
Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani până la soborul al doilea, te-ai retras la moşia ta Arianz, unde ai petrecut o viaţă de sfinţenie, până la vârsta de optzeci de ani, când Domnul te-a chemat din viaţa aceasta pământească la împărăţia cea cerească şi acolo te bucuri de ostenelile tale şi de luptele ce ai avut pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos, având mulţumirea că la retragerea ta de pe scunul patriarhal, ai lăsat numai o biserică eretică în Constantinopol, iar pe cele ce mai înainte fuseseră date arienilor, le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredincioşilor. Deci noi, cinstind pomenirea ta, te lăudăm cu aceste cântări de laudă:
Bucură-te, Ierarhe Grigorie, mintea cea luminată de Dumnezeu;
Bucură-te, chimval răsunator în toată lumea, a cuvintelor tale teologhiceşti;
Bucură-te, curăţitorul şi stârpitorul neghinelor eretice;
Bucură-te, plugarule, care ai arăt pământurile sufleteşti ale creştinilor;
Bucură-te, semanătorule al graului dumnezeiesc, care hrăneşte şi satură omenirea creştină;
Bucură-te, adăpătorul celor însetaţi de apa cea vie a Sfintei Evanghelii;
Bucură-te, alăuta darului cea de Dumnezeu vestitoare;
Bucură-te, întăritorul cel adevărat al dogmelor părinţilor celor dreptcredincioşi;
Bucură-te, cârmaci bine priceput al corăbiei Bisericii creştineşti;
Bucură-te, râu plin de apele darului;
Bucură-te, noule David, cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu, Cel slăvit în Sfânta Treime;
Bucură-te, mare ierarhe şi teologule Grigorie!

Condacul al 12-lea
Nou Samuel te-ai arătat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curăţia vieţii tale şi cu marea ta înţelepciune; împodobit fiind şi cu darul oratoriei, ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel păstoresc al cuvântării de Dumnezeu, încât s-a putut spune despre tine că, dacă s-ar fi aflat vreo icoană şi vreun chip împodobit, acela ai fi tu, Sfinte Grigorie; pentru care şi noi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine : Aliluia!

Icosul al 12-lea
După atâtea veacuri trecute gândindu-ne şi noi, Sfinte Ioane, la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului şi citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit, ne mirăm de mintea ta cea luminată şi de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop, care pot sluji tuturor creştinilor la cazuri de necazuri şi supărări. Tu, Sfinte Ioane Gură de Aur, ai scris episcopului Chiriac acestea : „Vino să-ţi scot rana mâhnirii şi să-ţi risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară şi grea, iar corăbierii, neputând face nimic pentru încetarea furtunii, stau încremeniţi, plâng, se tânguiesc, se roagă şi aşteaptă sau pieirea lor în valurile mării, său încetarea furtunii. Nu te mâhni, frate Chiriac, că eu când am fost izgonit din Constantinopol, nu mă îngrijeam de nimic, că ziceam întru mine: de este voia împărătesei să mă izgonească, izgonească-mă. De va vrea să mă fierăstruiască, am pildă pe profetul Isaia. De va vrea să mă arunce în mare, îmi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi este voia să mă bage în groapă, am pe Daniil băgat în groapa leilor. De va vrea să mă ucidă cu pietre, am pe Ştefan întâiul mucenic, ce a pătimit aceasta. De va vrea să-mi ia capul, am pe Ioan Botezătorul. De va vrea să-mi ia averea, de o am, s-o ia, căci gol am ieşit din pântecele mamei mele, gol mă voi şi duce din viaţă. De aş fi plăcut oamenilor, nu aş fi sluga lui Hristos; iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu m-am ruşinat”. Iar noi citind aceste cuvinte ne minunăm şi-ţi aducem aceste laude:
Bucură-te, minte înaltă de Dumnezeu insuflată;
Bucură-te, organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toţi înţeleptii lumii;
Bucură-te, că în timpul surghiunului tău multe suferinţe şi amaruri ai avut;
Bucură-te, că de la Comane, unde ai fost îngropat, după 33 de ani, moaştele tale au fost aduse la Constantinopol;
Bucură-te, că nu ai voit a te lăsa ridicat până când împăratul Teodosie nu ţi-a trimis epistola sa;
Bucură-te, că aducându-ţi-se moaştele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împăratul şi de toţi sfetnicii cei mai însemnaţi ai împărăţiei;
Bucură-te, că moaştele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma;
Bucură-te, că de acolo au fost aşezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal;
Bucură-te, că de la biserica Sfintei Irina moaştele tale fiind puse cu racla într-o caretă împăratească, au fost duse la biserica Sfinţilor Apostoli; Bscura-te, ca în acea biserică patriarhală moaştele tale au fost îngropate în sfântul altar;
Bucură-te, că un bolnav suferind de nepuţinţă a încheieturilor, atingându-se de racla moaştelor tale s-a izbăvit cu totul de boală;
Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 13-lea
Viata voastră cea sfântă, slujbele cele împodobite, cuvântările voastre cele mai alese şi mai scumpe decât toate avuţiile lumii, scrierile voastre, ce sunt ca nişte tezaure de cel mai mare preţ, v-au făcut să fiţi pentru toată lumea creştină cei mai vrednici de toată cinstirea şi venerarea noastră, fiind luaţi de cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viaţă curată şi sfântă, de mari şi neîntrecuţi luminători şi apărători ai dreptei credinţe, ai vieţii celei nemateriale, ai suferinţelor şi asupririlor la care aţi fost supuşi de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome şi invidioase; dar voi, sfinţilor, pe toate le-aţi suferit cu credinţă în Dumnezeu, cu înţelepciune, cu răbdare, cu postul, cu rugăciunile şi cu viaţa voastră cea nematerială, pentru care noi, minunându-ne de tăria sufletelor voastre, îndrăznim a vă aduce laude, cântând cu voi lui Dumnezeu : Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul întâi
Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă, deşi nu vom putea face aceasta, totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude:
Bucuraţi-vă, aleşii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase;
Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti şi oameni cereşti;
Bucuraţi-vă, marilor arhierei cei luminaţi la minte de Sfânta Treime;
Bucuraţi-vă, că aţi covarşit firea omenească cu darurile cele multe;
Bucuraţi-vă, stîlpi neclintiţi ai Biserici;
Bucuraţi-vă, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;
Bucuraţi-vă, mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos;
Bucuraţi-vă, cei mai destoinici luminători ai pământenilor;
Bucuraţi-vă, apărătorii dreptei credinţe în Hristos;
Bucuraţi-vă, surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăţături;
Bucuraţi-vă, cârmuitorii Biserici şi pomi luminaţi roditori ai fructelor celor mai alese;
Bucuraţi-vă, treime de arhierei mult-lăudată!

Şi Condacul întâi
Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii, şi ai lumii învăţători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; şi pe Ioan luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm : Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată!

Reclame

Un comentariu»

  GABRIEL wrote @
Retetele celebrei vindecatoare Djuna Davitasvili Pentru tratarea tusei Se fierb tarate sau porumb boabe, cam 300 g, in 3 l apa, pana cand scade zeama cam la 500 ml. Se strecoara zeama. Separat, se freaca bine 2 galbenusuri cu 2 linguri zahar brun sau zahar brut, pana se formeaza o spuma. Peste aceasta se toarna treptat zeama strecurata in care a fiert graul sau porumbul. Se amesteca pana cand se omogenizeaza bine compozitia care se bea calda, de mai multe ori pe zi. Pentru tratarea racelilor Se pune orez intr-un ciorap. Daca bolnavul are febra, ciorapul se tine la frigider si apoi, dupa ce s-a racit, se pune pe fruntea bolnavului. Leacul e bun si pentru migrene. Daca bolnavului ii este frig, daca are frisoane, ciorapul cu orez se incalzeste la cuptor si apoi se pune pe talpile bolnavului. Bolnavul trebuie sa manance de mai multe ori pe zi supa concentrata de gaina, in care a adaugat si o lingurita de… hrean !!! Se amesteca in cantitati egale miere si hrean si se ia din aceasta compozitie cate o lingura de trei ori pe zi. Acest leac e bun si pentru desfundarea nasului. In caz de febra, se pun pe piept, pe burta si pe gleznele bolnavului frunze de varza zdrobite. Daca bolnavul are febra, se face un masaj la talpi si la incheieturile mainilor cu tinctura obtinuta din ardei iuti tinuti in rachiu. Acest tratament nu le este indicat copiilor. Pentru tratarea diabetului In fiecare dimineata, bolnavul va presara o lingurita de scortisoara pe mancarea pe care o va lua. Scortisoara se poate amesteca si in ceaiul de dimineata. Alifie pentru vindecarea ranilor 100 ml suc de varza proaspata se amesteca cu 1 lingurita miere si cu 1 lingura rachiu de cereale. Amestecul se pune pe foc si se tine pana cand se apropie de fierbere. Atentie mare : nu se lasa sa dea in clocot. In alt vas se pun 1 lingura untura de porc, 1 lingurita ceara de albine si 2 linguri germeni de porumb. Se amesteca bine toate pe foc, dar nu se lasa sa fiarba. Se ia apoi de pe foc si se toarna peste acest amestec zeama de varza, cu miere si rachiu. Se amesteca in vas pana cand compozitia se raceste, apoi se pune in cutiute de plastic sau in borcane mai mici si se tine la rece. Se poate pastra timp de 2-3 luni in loc racoros. Pentru arsuri Se pune pe arsura miere si se lasa locul nelegat. Se toarna imediat dupa ce bolnavul s-a ars un albus de ou pe locul afectat. Cu aceleasi rezultate bune se poate turna zeama de varza proaspata. Ca sa nu se faca basici la locul arsurii se pun comprese inmuiate in lapte proaspat sau comprese cu cartofi cruzi rasi. Pentru vindecarea arsurilor se unge locul respectiv cu ulei de porumb in care s-a macerat sunatoare. Pentru tratarea astmului Bolnavul va lua de cateva ori pe zi cate o lingurita de miere in care s-a amestecat o jumatate de lingurita suc proaspat de ceapa. Pentru tratarea obezitatii si pentru scaderea in greutate Se face un amestec din usturoi, ardei iute si anason, puse in cantitati egale. Din acest amestec se iau cate 2 linguri, de trei ori pe zi. Pentru cei care vor sa se lase de baut Se beau de trei ori pe zi ceaiuri de plante (coada-soricelului, menta, pedicuta) in care s-au adaugat cate 10 picaturi de tinctura de ardei iute. Pentru boli de ficat Se amesteca 2 linguri de usturoi pisat cu 2 linguri seminte de mac macinate. Se unge compozitia obtinuta pe o bucata de paine prajita. Se mananca de trei ori pe zi cate o felie de paine astfel preparata. Pentru dureri de dinti Se tine in gura, pe partea cu dintele care doare, infuzie concentrata de cuisoare si anason. Pentru tratarea hipertensiunii Bolnavul trebuie sa manance de patru ori pe zi telina rasa. Timp de trei zile, bolnavul sa nu manance decat orez fiert fara sare, nimic altceva. Se macina o lamaie cu coaja cu tot sau se toaca marunt si se amesteca bine cu 1 lingurita de drojdie. Compozitia se imparte in doua portii, una se mananca dimineata, cealalta seara. Pentru tratarea durerilor de urechi Se toarna in ureche, de doua ori pe zi, cateva picaturi de zeama de varza strecurata. Pentru varice Se face o cataplasma din branza de vaci amestecata cu otet de mere. Cataplasma se pune pe varice si se pastreaza 30 de minute. Se pune o cataplasma dimineata si una seara. Cum obtinem sare naturala fara cianura Nu exista alimentatie sanatoasa fara … sare! Nu în exces, e drept, dar nici fara ea! Nu exista, spun cunoscatorii, digestie normala fara..sare!!! În România aproape toate sarea din comert este iodata si cu ferocianura în ea. Va spunem azi cum puteti face acasa ..sare 100% naturala, sare fara iod, sare fara cianura!! Pentru prepararea acestei sari folositi numai Sare bulgari pentru animale!!! si nu de alta dar aia este chiar imposibil de falsificat si de murdarit. Aceasta sare se extrage direct din salina si, odata ce fabricantul a spart-o marunt ca sa bage ceva-smecherii în ea, nu mai are cum s-o mai faca din nou bulgari mari . Iata cum se procedeaza: într-un butoi de 100 de litri puneti : 30 de kilograme de sare bulgari si restul apa (cam asta-i concentratia maxima admisa , altfel ramâne sarea nedizolvata ) . Puneti doar sare mare , d-aia bulgari , sare d-aia ce se da la animale ca s-o linga. Spargeti bulgarele de sare în bucati cam de marimea pumnului sau cam de marimea a doi pumni lipiti unul de altul . Apoi , toti bulgarii se vor pune într-un „saculet-plasa” de plastic (sac din acela în care se vând cartofii la piata)…dar care sa nu aiba gaurelele mai-mari de 2-5 milimetri . Apoi , acest sac cu bulgari-marunti se leaga neaparat sus la gura butoiului, cât mai aproape de suprafata (oglinda) apei , iar apoi se lasa acolo vreo doua zile ca sa se dizolve sarea. Nici nu e nevoie ca sa amesteci în butoi pentru ca sarea se dizolva singura, are ea secretul ei!!! Dupa dizolvarea completa, se lasa apa sarata sa se limpezeasca bine (o zi-doua), iar apoi se va scoate „usurel” saramura din butoi cu un furtun. Apoi saramura se va pune pe lânga soba într-o cratita cât mai larga sau, daca nu-s conditii, se pune pe calorifer. Nu este prea indicat sa se fiarba apa. Trebuie ca evaporarea apei sa fie lenta, fara graba!!! Dupa evaporarea completa a apei, va rezulta o sare alba, naturala, cu o granulatie neuniforma, cam pâna la marimea bobului de grâu . Aceasta sare se va cerne prin sita de faina si astfel, sarea mai mare ramâne pentru oala cu ciorba, iar sarea marunta se pune în… solnita. Cine are nevoie de sare extra fina, poate s-o marunteasca usor cu râsnita electrica sau cu piulita de nuci! Atentie la cât de curata este apa pe care o folositi la saramura!!! N-ar strica sa o fierbeti înainte si sa o raciti. Asa veti avea pe masa si în casa … sare fara iod, fara cianura si 100% naturala!!! E 150a caramel – nu este recomandat copiilor hiperactivi pentru ca poate declansa hiperactivitate, încetineste cresterea, distruge vitamina B din organism. E 160a beta – caroten – în caz de supradozare pielea poate capata aspect galbui, creste riscul de cancer pulmonar la fumatori. E 211 benzoat de sodiu – trebuie evitat de catre persoanele sensibile pentru ca este un neurotoxic care poate produce migrene lucratorilor în panificatie, poate declansa sindrom de hiperactivitate si deficiente de concentrare. E 338 acid fosforic – în doze mari încetineste asimilarea calciului, fierului si magneziului, marind riscul de osteoporoza. E 412 guma guar – poate provoca greata, balonari, alergii; E 445 – esteri glicerici ai rasinilor de lemn, glicerol ester, ester gum – emulgator artificial a carui evaluare definitiva nu este posibila; E 466 – carboximetilceluloza de sodiu– agent de încarcare care poate provoca tulburari digestive E 950 – aspartam, foarte toxic, produce migrene, alergii, astm, depresie, anxietate, cancer de creier; E 952 acid ciclamic este clasificat în grupa 3 din punct de vedere al potentialului cancerigen de catre Agentia Internationala de Cercetare a Cancerului. ULEIUL DE MASLINE – leac pentru urmatoarele afectiuni Scris de Vladimir Marti, 21 Decembrie 2010 21:47 De sute de ani, uleiul de masline este recunoscut ca leac pentru multe boli si remediu pentru multe suferinte. MediculIoan Nedelcu, specialist în boli dermatologice la Spitalul Elias din Bucuresti va învata ce întrebuintari puteti da uleiului de masline extravirgin. Astfel, specialistul va pune la dispozitie 20 de retete ce va pot ajuta în ameliorarea unor afectiuni, precum si remedii utile în cosmetica. 1. Paradontoza Prin masarea periodica a gingiilor cu ulei de masline s-a observat ca este mult diminuat pericolul parodontozei. Folositi ulei de masline de trei ori pe zi. 2. Ulcerul duodenal Se bate un albus de ou prospat cu o lingurita de zahar pudra si o lingura de ulei de masline pâna se face crema. În fiecare dimineata se consuma acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. 3. Gastrita O lingurita de ulei de masline extravirgin luata înainte de fiecare masa protejeaza stomacul împotriva ulcerului si gastritei. 4. Constipatia Daca se consuma o lingura sau doua de ulei de masline dimineata, în combinatie cu zeama de lamâie sau cafea se previne constipatia. 5. Balonari si arsuri la stomac Folositi 250ml de ulei de masline presat la rece, 1 kg de miere de albine si 4 lamâi trecute prin masina de tocat carne. Se amesteca totul si se tine în borcane la frigider. Se iau 3 linguri pe zi, cu 30 minute înaintea meselor. Cura cu salata de patrunjel este de asemenea eficienta. Se manânca zilnic, timp de doua saptamâni o legatura de patrunjel taiat marunt, la care se adauga putin ulei de masline si putina lamâie. Este si un detoxifiant excelent alorganismului 6. Eliminarea pietrelor de la vezica biliara Reteta 1: Folositi 200 grame de ulei de masline, un galbenus de ou, zeama de la o lamâie, 40 ml. coniac natural de buna calitate, 1 lingurita de zahar, miere naturala. Se amesteca si se bea cu înghitituri rare. Stati apoi culcat pe partea dreapta, cu picioarele la piept. Urmariti-va scaunul si veti observa ca ati eliminat pietricele. Reteta2 : Folositi 250 ml ulei de masline. Cantitatea se bate puternic cu zeama de la trei lamâi pâna ce uleiul devine laptos. Beti acest amestec doua zile la rând. 7. Eliminarea pietrelorde la bila Se râsnesc seminte uscate de pepene rosu. Timp de 10 zile, dimineata pe nemâncate se ia o lingurita din pulberea obtinuta împreuna cu o lingura de ulei de masline presat la rece si se sta culcat pe partea dreapta 20 minute. Tratamentul dureaza 3 luni, câte 10 zile pe luna. 8. Probleme hepatice sau biliare Se pot lua 1-2 linguri de ulei dimineata înainte de masa sau 1-2 linguri de ulei înaintea fiecarei mese. Este recomandat ca dupa înghitirea uleiului sa se stea culcat o jumatate de ora pe partea dreapta. Daca medicul constata ca pietrele sunt destul de mici pentru a putea fi eliminate fara sa se blocheze, se amesteca o jumatate de ceasca de ulei de masline cu o jumatate de ceasca cu suc de lamâie sau grapefruit si se bea seara înainte de culcare. Dimineata se bea ceva fierbinte si apoi e posibil ca pietrele sa fie eliminate. Alteori se poate posti doua zile înainte, bând suc de mere din doua în doua ore, iar în cea de a doua seara se bea amestecul de ulei si suc de lamâi. Astfel se va curata vezica, se vor dizolva sau elimina pietrele mici. 9. Artroza Se toarna ulei de masline peste frunze tinere de nuc si se lasa timp de 3-4 ore, dupa care se aplica frunzele în 3-4 straturi pe locul bolnav. Masajul cu ulei de masline si suc de lamâie este si el eficient. Încalziti pe foc un amestec de ulei de masline si suc de lamâie, apoi masati-va cu el articulatiile dureroase. Aplicati un bandaj si lasati-l si peste noapte. 10. Reumatismul Se fierb 10 minute: o ceapa mare taiata fin, 4 linguri de ulei de masline, 150 ml apa si 40 grame untura nesarata. Se bea foarte calda mai multe seri la rând. Dupa doua ore, la culcare, se bea un decoct de crusin (o lingurita la cana, fiert 3 minute). Tratamentul se face o data pe an, timp de 7 zile. Se pun opt linguri de piper negru macinat într-un litru de rachiu tare si se lasa la macerat 5-7 zile. Se filtreaza si se maseaza cu aceasta solutie zonele dureroase de 2-3 ori/zi. 11. Ciocuri pe coloana Alifia de sânziene: 20 grame de planta uscata, bine maruntita se pun la macerat timp de 12 ore în 30 mililitri spirt sanitar, într-un borcan închis ermetic. Se adauga 200 ml ulei de masline si se tine în „bain marie” timp de 3 ore, agitând vasul din când în când. Se lasa în repaus trei zile, dupa care se filtreaza. Dupa filtrare, se pune într-un vas pe foc si se adauga 50 grame ceara de albine, amestecându-se continuu pâna se topeste. Dupa racire, se pastreaza la rece. Se fac frictionari de-a lungul coloanei vertebrale în fiecare seara. 12. Arsuri Uleiul de masline s-a dovedit eficient pentru calmarea arsurilor. Se combina cu albus de ou si se aplica pe locul afectat. 13. Ten deshidratat În cazul tenului obosit si uscat, uleiul de masline se foloseste sub forma de comprese caldute pe pometi, pe frunte sau tâmple. Dupa câteva minute, compresele se înlatura si se clateste fata cu apa calduta. Sunt suficiente câteva asemenea proceduri pentru ca tenul sa îsi recapete stralucirea. Uleiul înmoaie pielea, hidrateaza, regenereaza si ajuta la îndepartarea impuritatilor. 14. Creme antirid Pentru tenul ridat si uscat este recomandata o masca dintr-un ou crud batut bine, o lingura cu miere si o lingura cu ulei de masline. În acest amestec se poate adauga si putin suc de fructe sau legume – lamâie, pepene, morcovi, castraveti. Masca se aplica pe fata pentru 15-20 de minute, apoi se spala cu apa calduta. Se repeta de trei ori pe saptamâna. Efect de întinerire a tenului si de netezire a ridurilor are si masca din ulei de masline amestecat cu tarâte, care se aplica în acelasi mod. 15. Tonifierea tenului Se amesteca o lingura cu ulei de masline si suc de castravete. Se adauga argila pâna se obtine o pasta care se aplica pe fata în strat subtire timp de 20-30 de minute, apoi se spala cu apa calduta. Daca tenul este foarte uscat, doza de ulei poate fi marita. Pentru hidratare, uleiul de masline se poate combina cu argila si galbenus de ou. Pentru ca mastile sa îsi faca efectul, trebuie repetate o data la doua zile. 16. Pete maronii Amestecati bine o lingura de malai cu un sfert de lingurita de pudra din coaja de portocala (se poate realiza din cojile uscate de la o portocala, macinate fin într-o râsnita de cafea), o lingura de lapte batut si o lingurita de ulei de masline. Aplicati pasta obtinuta pe fata si pe decolteu, lasând-o sa actioneze pâna când începe sa se usuce. Masati usor pielea cu degetele, pâna când devine stralucitoare. Clatiti fata mai întâi cu apa calda, apoi cu apa cât mai rece. Veti îndeparta astfel petele maronii, iar pielea va deveni neteda si catifelata. 17. Masca pentru ten gras Amestecati bine o lingurita de malai cu câteva picaturi de zeama de lamâie verde, jumatate de lingurita de lapte si jumatate de lingurita de ulei de masline. Aplicati pasta obtinuta pe piele, lasând-o sa actioneze o jumatate de ora. Clatiti din abundenta cu apa calduta. 18. Contra acneei Comprese cu ulei de masline: încercati amestecul urmator: ulei de masline virgin, plus 100 de picaturi de ulei aromat de lavanda (ulei esential, nu industrial). Se amesteca bine si se aplica pe cosuri sub forma de comprese sau se frictioneaza usor. Primele efecte apar dupa câteva zile. 19. Mâini si unghii Pentru a va întari unghiile, înmuiati-le timp de 10 minute în ulei de masline caldut, o data pe saptamâna. Ele vor deveni mai putin casante. Aceasta practica are meritul de a reduce cuticulele. Daca aveti mâinile uscate, rosii sau crapate, încalziti putin ulei de masline într-un bol la cuptorul cu microunde (atentie, uleiul de masline nu trebuie sa fiarba!). Înmuiati-va mâinile timp de 15 pâna la 20 de minute, o data la doua zile si pielea se va calma. Pentru a avea mâini cu pielea fina, masati-le cu ulei de masline amestecat cu o lingurita de zahar. 20. Îngrijirea parului Uleiul de masline confera stralucire parului uscat si deteriorat. Pentru acest tip de par este indicata o masca hidratanta pregatita dintr-un galbenus de ou si o lingura cu ulei de masline. Parul se maseaza cu acest amestec cu 20 de minute înainte de baie. Uleiul de masline trebuie folosit însa în cantitati mai mici, pentru ca în exces poate provoca o usoara îngrasare a parului. Contra caderii parului se fac frectii ale pielii capului cu ulei seara, timp de 10 zile. Retetele „laptelui vindecator” Dupa reteta”usturoiului vindecator”, azi venim cu „retete” similare din domeniul…produselor lactate. Mare atentie!!! • singurele produse recomandate obtinute din laptele de vaca sunt: untul de casa, smântâna si iaurtul. Laptele de capra se aproprie mult de cel uman si se poate consuma fara riscul îmbolnavirii, alaturi de brânza de capra. • se recomanda înlocuirea laptelui de vaca cu lapte de capra sau lapte vegetal, lapte din germeni de cereale sau cereale înmuiate 12 h si fierte cu condimente ca scortisoara, busuioc, salvie, anason, cimbru, sare neiodata sau tinctura de propolis. Iata o reteta de luat in seama!!! Germenii de cereale (soia, grâu, orz, ovaz, hrisca, mei), cam 100 g, se dau prin masina de tocat, de 2-3 ori, se adauga o lingurita tinctura de propolis, condimente naturale dupa gust, 1 litru apa calda, se strecoara, se îndulceste cu 20-40 g miere. Se poate combina si cu sucuri naturale de fructe. Laptele din tarâte de cereale contine multa vitamina B. Puneti 50 g tarâte în saculet de tifon si introduceti-1 în apa calda (40°). Framântati-l în mâna 10 min. Strecurati lichidul în alt vas. În primul vas, puneti 1/2 1 apa calda si framântati iarasi saculetul de tarâte 10 min. Stoarceti si acest lichid si amestecati-l cu primul. Aromatizati-l si îndulciti-l, fara sa va uitati macar la zaharul alb din dulap, dupa gust. • Brânza dulce este… cea mai bogata sursa de proteine. Ea este superioara casului si urdei, pentru ca se încheaga prin acrirea naturala a laptelui, pe când celelalte se încheaga artificial, cu cheag si nu contin decât o parte din proteinele din lapte. De asemenea, casul este mai valoros decât urda, întrucât ultima este supusa la o încalzire în plus fata de cas. Smântâna este mai valoroasa decât frisca, datorita acidului lactic si bacteriilor lactice. Laptele batut contine mai multe bacterii lactice necesare pentru .mentinerea unei flore bacteriene normale în intestin. Prin fermentare, o parte din lactoza (zahar din lapte) se transforma în acid lactic (gust acru). Datorita mediului acid generat de acidul lactic, proteinele nu pot putrezi, întrucât bacteriile de putrefactie nu se pot dezvolta în mediul acid. Este mai usor digerabil decât laptele crud (contine lactobacilus acidophilus; acest acid lactic împiedica dezvoltarea bacteriilor de putrefactie în intestinul gros). • Iaurtul preparat biologic (în casa) este mai sanatos decât cel din comert. Iaurtul este acid, dar este digerabil, asimilabil si reface flora intestinala. S-a constatat ca iaurtul ar deranja, la consum îndelungat, dezvoltarea florei intestinale. • Zerul contine acid orotic (vitamina B13), care s-a dovedit de valoare în tratatarea sclerozei multiple. Când se face brânza de vaci, zerul nu trebuie aruncat!!! Nu uitati: cel mai sanatos este iaurtul… natural, fara fructe, musli sau alte „accesorii”. Considerat un aliment cu efecte de intinerire, iaurtul ne fereste si de cancerul provocat de anumiti aditivi, cu o conditie: sa nu fie pasteurizat sau tratat cu E-uri. Si branzeturile mucegaite, atat de preferate de francezi, dar de care romanii se cam feresc, au o valoare nutritiva la fel de mare, cu atat mai mult cu cat in ele… nu se pot adauga E-uri, pentru ca altfel nu s-ar mai forma crusta de mucegai bogata in vitamina B12. Nu se recomanda branza topita la copii. Producatorii baga cei mai multi aditivi in branzeturile topite, dar mai amesteca E-uri si in smantana, frisca sau in iaurturile cu fructe. De la conservanti, antioxidanti, emulgatori, la coloranti, indulcitori si substante tampon, multe E-uri compun diversele sortimente de branza topita, ale caror reclame au invadat canalele de televiziune. Degeaba ne arata clipul publicitar pajisti inverzite cu vaci grase pascand, ca branza fara aditivi… nu exista! Mai grav este ca producatorii folosesc in branzeturi, pentru conservare, topire si ingrosare, aceiasi nitrati si polifosfati de sodiu, potasiu, calciu, magneziu (E 251-252, E 339-343, E 450-452), pe care-i pun in mezeluri si care pot genera cancer de stomac sau de colon si afectiuni hepatice, renale si ale sistemului osos. Atentie consumatori, producatorii obscuri sau taranii mai folosesc acid clorhidric sau mucoase din stomac de porc ca sa inchege branza! Vara, taranii care se instaleaza pe trotuarele din orase ca sa vanda produsul proaspat muls de la animalul din curte, mai „scapa” in lapte soda, ingrasaminte chimice sau urina de vaca (ori capra), ca sa nu se inchege laptele din cauza caldurii, mai spune profesorul Mencinicopschi. Directorul Institutului de Cercetari Alimentere. Laptele crud cumparat direct de la taran este periculos si din alt punct de vedere. „Vaca de la care a fost muls poate fi bolnava de TBC si, atunci, transmite boala prin lapte sau poate avea in organism o bacterie – Listeria monocytogenes – care provoaca decese la fatul din burta mamei sau genereaza encefalite la copii, batrani si persoane cu sistemul imunitar scazut”. In concluzie, cel mai sigur este laptele pasteurizat, pentru ca, prin tratarea lui la temperaturi inalte, scapa de microbi. Si untul este un produs lactat sigur, daca nu i se pune caramel (E 160), pentru colorare. Daca nu doriti sa va sapati groapa cu…dintii, faceti asa !!! Atentie mare!!! Atentie sa nu mancati prostii!!! „Cand un iaurt are perioada de valabilitate mai mare de trei saptamani… nu mai poate fi considerat iaurt si nici nu mai are valoare nutritiva mare”, spune profesorul Mencinicopschi. Un iaurt nu trebuie sa contina E-uri, dar mai sunt producatori care strecoara in aliment stabilizatori si emulgatori … falsificandu-l. Apoi, mai exista si iaurturile cu fructe, musli, cereale, care in mod sigur contin conservanti (benzoat sau aditivi cu sulf) si coloranti sintetici care fac rau organismului. Pofta mare!!! Pentru o alimentatie sanatoasa! Dimineata, pe stomacul gol, sa se bea un pahar cu apa plata la temperatura camerei, pentru a se elimina mucozitatile intestinale acumulate pe timpul noptii. De 2 ori pe luna, timp de 3-4 zile, se recomanda a se consuma sardine (din conserva sau proaspete), cat mai mici posibile. Contin Omega 3 si contribuie la regenerarea celulelor. Doamnelor, domnisoarelor, sardina este buna si pentru prevenirea si eliminarea ridurilor!!! Apa in care fierbe carnea sa se arunce. In ea se depoziteaza nu numai grasimile din carne, dar si eventualele toxine (precum hormonii si adrenalina). Datorita faptului ca alimentele se clasifica in 5 mari categorii (proteine, carbohidrati, vegetale, lipide, iritanti), cand se consuma, ele trebuiesc combinate corect, deoarece fiecare tip de aliment este digerat de organism in mod diferit. Notati-va si incercati sa faceti asa! PROTEINE inseamna: branza, oua, peste, crustacee, carne, lapte, iaurt, nuci, seminte sau soia. CARBOHIDRATI (amidonoase): dovleac, grau, porumb, fasole, orez, linte, paine, cartofi, produse de patiserie si fainoase, fructe uscate, zahar, miere. VEGETALELE sunt: varza, sfecla rosie, brocollii, castravetele, vinetele, andivele, loboda, guliile, patrunjelul, spanacul sau salata. LIPIDE (grasimi si uleiuri): unt, smantana, ulei de floarea soarelui, frisca, soia, porumb, susan, masline. IRITANTII: usturoi, ceapa, praz, hrean, ardei iute, arpagic, ridichii. COMBINATII ALIMENTARE CORECTE Proteine + Vegetale Amidonoase+ Vegetale Amidonoase + Grasimi Vegetale + Lipide COMBINATII ALIMENTARE INCORECTE Proteine + Amidonoase Proteine + Grasimi Proteine animale + Proteine lactate Cercetarile au demonstrat ca: Pentru combinatiile alimentare corespunzatoare: 1 – timpul necesar digestiei si asimilarii este de 3-4 ore 2 – organismul nu cheltuie multa energie 3 – asimilarea este optima Pentru combinatiile alimentare necorespunzatoare: 1 – timpul de digestie poate ajunge la 8-12 ore 2 – mancand cartofi cu carne, peste cu orez, branza cu paine, lapte cu cereale – acestea sunt total distructive pentru sistemul nostru intern, folosind corpul sa consume multa energie pentru digestie 3 – proteinele consumate la aceeasi masa cu hidrocarbonatele duc la instalarea unei acidoze tranzitorii cu profunde dezechilibre in electrolitica organismului si o puternica hiperleucocitoza Fructele se consuma inainte de masa cu 2 ore, sau la 3 ore dupa servirea mesei. Nu se consuma in timpul mesei deoarece in combinatie cu alimentele duc la putrefactie. Legumele nu se combina cu fructele la aceeasi masa (ex: salate). Exceptie face marul. DE EVITAT 1 – A se gati in vase din teflon si aluminiu; 2 – Zaharul alb-denumit „moartea alba” a se inlocui cu miere sau zahar brun sau brut; 3 – margarina; 4 – cafeaua decofeinizata – in procesul de decofeinizare se folosesc substante chimice daunatoare sanatatii. Se poate inlocui cu cafeaua din cereale (Inka) sau de cicoare; 5 – sarea iodata se poate inlocui cu sarea marina neiodata; 6 – albusul de ou crud – inhiba biotina din galbenus; 7 – cereale cu lapte/iaurt. DE RETINUT Consumul de carne trebuie facut moderat. Astfel: – Pana la 30 de ani – o data pe zi sau pe saptamana. Orice tip de carne; – Dupa 40 de ani numai carne alba; – Dupa 50 de ani – numai peste. Semne si alarme pe care ni le transmite corpul cand devine neajutorat Am primit multe informatii despre semnele si alarmele pe care ni le transmite corpul atunci când are nevoie de ajutor. Am selectat câteva dintre cele mai importante si des întâlnite… si vi le spunem pentru ca voi sa le spuneti si altora. Asa se întareste neamul, asa scapa românii de doctor, de medicamente chimice si de spital!!! Par uscat si degradat – lipsa de acizi grasi esentiali. Albirea prematura a parului – deficienta de acid pantotenic (B5). Caderea parului – lipsa acidului folic, a vitaminelor B5, B6 si a aicizilor grasi esentiali. Poate indica prezenta unor tipuri de substante toxice in organism. Matreata abundenta – deficienta de acizi grasi esentiali, antioxidanti (in special seleniul), vitamina B6 si in general deficienta de vitamine din complexul B. Poate indica un nivel scazut al acidului gastric. Acneea – deficienta de zinc, acizi grasi esentiali sau vitamina A. Nivel scazut de acid la nivelul stomacului si consumul ridicat de grasimi. Carii dentare – deficienta de vitamina B6 si minerale (in special calciu si bor). Sangerarea gingiilor – deficienta de vitamina C si bioflavonoide. Crapaturi in colturile gurii – lipsa elementelor din complexul B sau a riboflavinei. Limba umflata – lipsa acidului folic, a vitaminei B12, zincului sau fierului. Limba deschisa la culoare – nivel scazut de fier. Cearcane – nivel scazut de quercitina sau vitamina C. Deformarea unghiilor – deficienta de fier. Inflamarea cuticulelor – deficienta de zinc. Pielea uscata – deficienta de acizi grasi esentiali, vitamina A sau vitamina E. Vindecarea lenta a ranilor – deficienta de vitamina A, vitamina C, zinc sau acizi grasi esentiali. Invinetire rapida – nivel scazut al vitaminelor K, C, E sau bioflavonoidelor. Maini reci – lipsa acizilor grasi, a vitaminelor E si B12 sau a fierului. In general, semnele fizice pot spune multe despre problemele de sanatate dar…cel mai important este sa faci o vizita medicului tau inainte de a te repezi la diverse suplimente alimentare. Cardul de sanatate si riscurile achizitionarii lui Începem prin a prezenta opinia unui medic român, nu oricare, despre cardul de sanatate. Cititi si spuneti si altora, poate asa realizam cât este de grav ceea ce ni se întâmpla fara informarea corecta si fara acordul nostru… Dr. Vasile Astratastoae, presedintele Colegiului Medicilor din România declara: Cardul de sanatate cu microcip este un abuz din partea statului si comporta riscuri pe toate planurile!!! – Cardul este numai APARENT in favoarea asiguratilor. – Este periculos sa fie puse informatiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat. Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate afla tot.Acest lucru violeaza drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate aduce mari prejudicii. – La Consiliul Europei exista o presiune imensa din partea firmelor de asigurari pentru a deveni legal accesul la informatiile despre sanatatea oamenilor…forta financiara uriasa a acestor „rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor sa ajunga la ei pe birou pentru ca ei sa stie daca fac sau nu politele de asigurare si la ce pret… – Exista riscul discriminarii persoanelor pe baza informatiilor personale asupra starii de sanatate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate. – Datele medicale pot fi utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana, mai ales intr-o societate conflictuala ca cea din România!!! – Exista o tendinta, din partea Statului, spre autoritarism în sensul de a cunoaste totul despre cetateni si de a-i controla !!! – Este o incercare de abuz din partea statului si nu exista dezbateri publice!!! – Se introduce o noua taxa, fara sa întrebe populatia, desi românii platesc asigurarile de sanatate. -In privinta donarii de organe: vom intra in circuitul European si vom trimite numarul de organe disponibile spre alte tari. Si daca ar exista mai multi donatori de organe… nu vor exista mai multe transplanturi în tara noastra pentru ca fondurile disponibile pentru transplanturi de organe sunt limitate, iar cresterea numarului de donatori ar depasi limita bugetara. Cui vor folosi organele luate de la romani??? Ce bani si ce organizare sunt in joc??? Cine va apara „prostimea” de cei care vor dori sa le comercializeze organele pe milioane si milioane de euro sau dolari? – Ca saîntelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe) – s-a ajuns la puternice discriminari împotriva imigrantilor, care nu au familiile alaturi de ei…deci nu are cine sa-i apere de retelele de „transplant de organe”!!! – Exista un comert ilicit de organe de transplant, este dovedit, iar acordul prezumat, asa cum este prevazut în România, ridica mari semne de întrebare. – Medicii sunt si ei oameni… Daca ne uitam la istoria sec. XX, o sa vedem ca medicii erau cei care faceau experimente în lagarele de concentrare naziste, medicii erau cei care faceau abuzuri în domeniul psihiatric…si în cazul transplantului de organe tot medicii pot ajunge la abuzuri daca legea si autoritatile permit si încurajeaza…cardul cu microcip asta face !!! – Ultimul exemplu este A1H1 (gripa porcina). In acest moment s-a dovedit ca cei care au întretinut spaima au avut… contracte cu firmele care au produs vaccinurile. – Cardul de sanatate – cu microcip (putea fi si o varianta fara), creeaza mari dificultati si poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale. Cardul de sanatate este „arma” cu care guvernantii vor sa scoata de la români sume uriase de bani, un „furt al secolului” savârsit în dauna celor care platesc legal asigurarile de sanatate dar …NU VOR CARD DE SANATATE!!! Decizia guvernantilor nostri, pe care decizie nu o contesta vehement nici televiziunile nici opozitia parlamentara…este halucinanta: CEI CARE PLATESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT DAR NU VOR CARD DE SANATATE…VOR PLATI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE!!! Altfel spus, romanii care nu vor cardul cu microcip vor plati de 2 ori asistenta medicala. Si românii tac, românii se uita cum începe un nou jaf national si stau ca mieii la taiere…televiziunile vorbesc de Egipt, politicienii se bat pentru functii în Parlament…ce minunatie de neam suntem!!! Potrivit hotarârii de Guvern, contravaloarea cardului de sanatate va fi suportata de asigurat, adica si obligatoriu si platit de „prostime”!!! Medicii de familie vor trebui sa plateasca si ei, pentru cititoarele de carduri, si sa aiba si internet de banda larga pentru a avea legatura cu sistemul informatic!!! Credinciosii spun ca nu vor sa foloseasca acte electronice care contin … semnul fiarei… 666! Cine sa se uite în gura unor „rataciti” care înca mai cred în Dumnezeu! Ce daca sunt milioane, ce daca îsi striga credinta si cer respect macar pentru sufletul lor daca pentru nivelul lor de trai nu are nimeni! Forul Ortodox Român vine cu exemple ale unor tari care au clacat în acest experiment: În Marea Britanie s-au pierdut datele a 93% din asigurati. Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementarea partiala a unui astfel de sistem si acum… l-au stopat. De ce pornim noi ceva ce nemtii au stopat? Cine are interese în a controla românii la capitolul sanatate si …organe? Acestea sunt informatiile din microcipul cardului, asa cum au decis ministrul UDMR Cseke Attila si Guvernul Boc: – numele, prenumele si CNP-ul asiguratului – codul unic de identificare în sistemul de asigurari – numarul cardului national de sanatate – diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice – grupa sanguina si RH-ul – acceptul exprimat în timpul vietii de a dona organe dupa deces – numele medicului de familie si datele lui de contact Suntem aici pentru ca meritam sa fim aici….suntem asa pentru ca nu putem altfel…nu se vede lumina de la capul tunelului pentru ca nu ne-am apucat sa-l sapam înca…sau poate asa trebuie sa fie! Noi nu stim, poate comentati voi… Otravurile din painea noastra cea de toate zilele Deschidem “sertarul “ secretelor referitoare la paine si…otravurile din fiecare felie pusa copiilor pe masa sau in ghiozdan cu pachetelul !!! Va fi un serial cu dezvaluiri cumplite !!! Nutritionistii avertizeaza ca painea nu este atat de sanatoasa pe cat am crede noi, deoarece, dupa procesul de macinare a graului, painea rezultata este una „aproape lipsita de substante nutritive”. Un fals cu chip de paine. “Calitatea painii depinde si de tehnologia de fabricatie : multifaziala cu maia sau … moderna monofaziala cu amelioratori de panificatie. Ca urmare a deprecierii calitatilor de panificatie ale graului, in ultima vreme se utilizeaza, pentru fabricarea painii, din ce in ce mai mult amelioratori de panificatie, care ne afecteaza grav sanatatea”, avertizeaza prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetari Alimentare. Painea integrala contine tarate, celuloza, vitamine, saruri minerale si are un aport caloric redus, fapt ce ajuta la pastrarea siluetei. Painea alba contine de trei ori mai putine vitamine si oligoelemente, iar magneziu, calciu si fosfor, de cinci ori mai putin, decat painea integrala. Macinarea graului scade calitatea nutritiva a painii, iar in faina alba mai raman mici cantitati de vitamina B1, acid pantoenic, acid folic, fier, cupru, zinc si magneziu. Oxidantii sunt folositi in prelucrarea painii pentru modificarea elasticitatii glutenului. Un exemplu de speriat este bromatul de potasiu – E 924 – care duce la aparitia senzatiei de greata, varsaturi, diaree sau aparitia diverselor dureri, odata ce este ingerat. „Cisteina, glutationul si sulfatul de sodiu sunt reducatori folositi pentru scaderea elasticitatii glutenului. Sulfatul de sodiu – E 514 – afecteaza vezica biliara, lactatul de calciu – E 327 – prezinta printre efecte adverse stari de hipercalcemie si insuficienta renala, acidul fumaric – E 297, acidul acetic – E 260 si cancerigenul acid citric E 330. Retetele „laptelui vindecator” Dupa reteta”usturoiului vindecator”, azi venim cu „retete” similare din domeniul…produselor lactate. Mare atentie!!! • singurele produse recomandate obtinute din laptele de vaca sunt: untul de casa, smântâna si iaurtul. Laptele de capra se aproprie mult de cel uman si se poate consuma fara riscul îmbolnavirii, alaturi de brânza de capra. • se recomanda înlocuirea laptelui de vaca cu lapte de capra sau lapte vegetal, lapte din germeni de cereale sau cereale înmuiate 12 h si fierte cu condimente ca scortisoara, busuioc, salvie, anason, cimbru, sare neiodata sau tinctura de propolis. Iata o reteta de luat in seama!!! Germenii de cereale (soia, grâu, orz, ovaz, hrisca, mei), cam 100 g, se dau prin masina de tocat, de 2-3 ori, se adauga o lingurita tinctura de propolis, condimente naturale dupa gust, 1 litru apa calda, se strecoara, se îndulceste cu 20-40 g miere. Se poate combina si cu sucuri naturale de fructe. Laptele din tarâte de cereale contine multa vitamina B. Puneti 50 g tarâte în saculet de tifon si introduceti-1 în apa calda (40°). Framântati-l în mâna 10 min. Strecurati lichidul în alt vas. În primul vas, puneti 1/2 1 apa calda si framântati iarasi saculetul de tarâte 10 min. Stoarceti si acest lichid si amestecati-l cu primul. Aromatizati-l si îndulciti-l, fara sa va uitati macar la zaharul alb din dulap, dupa gust. • Brânza dulce este… cea mai bogata sursa de proteine. Ea este superioara casului si urdei, pentru ca se încheaga prin acrirea naturala a laptelui, pe când celelalte se încheaga artificial, cu cheag si nu contin decât o parte din proteinele din lapte. De asemenea, casul este mai valoros decât urda, întrucât ultima este supusa la o încalzire în plus fata de cas. Smântâna este mai valoroasa decât frisca, datorita acidului lactic si bacteriilor lactice. Laptele batut contine mai multe bacterii lactice necesare pentru .mentinerea unei flore bacteriene normale în intestin. Prin fermentare, o parte din lactoza (zahar din lapte) se transforma în acid lactic (gust acru). Datorita mediului acid generat de acidul lactic, proteinele nu pot putrezi, întrucât bacteriile de putrefactie nu se pot dezvolta în mediul acid. Este mai usor digerabil decât laptele crud (contine lactobacilus acidophilus; acest acid lactic împiedica dezvoltarea bacteriilor de putrefactie în intestinul gros). • Iaurtul preparat biologic (în casa) este mai sanatos decât cel din comert. Iaurtul este acid, dar este digerabil, asimilabil si reface flora intestinala. S-a constatat ca iaurtul ar deranja, la consum îndelungat, dezvoltarea florei intestinale. • Zerul contine acid orotic (vitamina B13), care s-a dovedit de valoare în tratatarea sclerozei multiple. Când se face brânza de vaci, zerul nu trebuie aruncat!!! Nu uitati: cel mai sanatos este iaurtul… natural, fara fructe, musli sau alte „accesorii”. Considerat un aliment cu efecte de intinerire, iaurtul ne fereste si de cancerul provocat de anumiti aditivi, cu o conditie: sa nu fie pasteurizat sau tratat cu E-uri. Si branzeturile mucegaite, atat de preferate de francezi, dar de care romanii se cam feresc, au o valoare nutritiva la fel de mare, cu atat mai mult cu cat in ele… nu se pot adauga E-uri, pentru ca altfel nu s-ar mai forma crusta de mucegai bogata in vitamina B12. Nu se recomanda branza topita la copii. Producatorii baga cei mai multi aditivi in branzeturile topite, dar mai amesteca E-uri si in smantana, frisca sau in iaurturile cu fructe. De la conservanti, antioxidanti, emulgatori, la coloranti, indulcitori si substante tampon, multe E-uri compun diversele sortimente de branza topita, ale caror reclame au invadat canalele de televiziune. Degeaba ne arata clipul publicitar pajisti inverzite cu vaci grase pascand, ca branza fara aditivi… nu exista! Mai grav este ca producatorii folosesc in branzeturi, pentru conservare, topire si ingrosare, aceiasi nitrati si polifosfati de sodiu, potasiu, calciu, magneziu (E 251-252, E 339-343, E 450-452), pe care-i pun in mezeluri si care pot genera cancer de stomac sau de colon si afectiuni hepatice, renale si ale sistemului osos. Atentie consumatori, producatorii obscuri sau taranii mai folosesc acid clorhidric sau mucoase din stomac de porc ca sa inchege branza! Vara, taranii care se instaleaza pe trotuarele din orase ca sa vanda produsul proaspat muls de la animalul din curte, mai „scapa” in lapte soda, ingrasaminte chimice sau urina de vaca (ori capra), ca sa nu se inchege laptele din cauza caldurii, mai spune profesorul Mencinicopschi. Directorul Institutului de Cercetari Alimentere. Laptele crud cumparat direct de la taran este periculos si din alt punct de vedere. „Vaca de la care a fost muls poate fi bolnava de TBC si, atunci, transmite boala prin lapte sau poate avea in organism o bacterie – Listeria monocytogenes – care provoaca decese la fatul din burta mamei sau genereaza encefalite la copii, batrani si persoane cu sistemul imunitar scazut”. In concluzie, cel mai sigur este laptele pasteurizat, pentru ca, prin tratarea lui la temperaturi inalte, scapa de microbi. Si untul este un produs lactat sigur, daca nu i se pune caramel (E 160), pentru colorare. Atentie mare!!! Atentie sa nu mancati prostii!!! „Cand un iaurt are perioada de valabilitate mai mare de trei saptamani… nu mai poate fi considerat iaurt si nici nu mai are valoare nutritiva mare”, spune profesorul Mencinicopschi. Un iaurt nu trebuie sa contina E-uri, dar mai sunt producatori care strecoara in aliment stabilizatori si emulgatori … falsificandu-l. Apoi, mai exista si iaurturile cu fructe, musli, cereale, care in mod sigur contin conservanti (benzoat sau aditivi cu sulf) si coloranti sintetici care fac rau organismului. Pofta mare!!! 100 de alimente care protejeaza principalele organe Nutritionistii germani au aflat raspunsul la întrebarea: care sunt cele mai bune alimente pentru organismul uman. Cei mai renumiti nutritionisti germani au stabilit care sunt cele mai sanatoase 100 de alimente care îti protejeaza principalele organe. Lista acestora a fost publicata recent în ziarul Bild din Germania si a facut deja furori în întreaga lume. În cazul legumelor si fructelor se recomanda ca acestea sa fie consumate proaspete sau congelate, iar plantele medicinale indicate de medicii germani trebuie administrate sub forma de infuzii, comprese sau tincturi. Va prezentam în premiera în România lista acestor 100 de alimente sanatoase. Pentru piele si par 1.Pepenele. Are foarte putine calorii si e un fruct excelent pentru mentinerea fermitatii pielii. 2. Iaurtul degresat. Are o concentratie ridicata de vitamina A, iar bacteriile sale îmbunatatesc aspectul pielii. 3. Grâul. Are calciu, acizi grasi, dioxid de siliciu – provizii de sanatate pentru piele, par si unghii. 4. Orzul. Contine substante bioactive, înfrumuseteaza si revitalizeaza. 5. Cimbrul. Curata organismul si reda stralucirea pielii. 6. Hreanul. Regenereaza parul, pielea si unghiile, multumita substantelor active continute. 7. Mustarul. Regleaza fluxul sangvin la nivelul pielii. Pentru Rinichi 8. Sfecla rosie. Stimuleaza arderile celulare. 9. Visinele. Contin potasiu, substanta pe care rinichii „se lupta” sa o elimine din sânge, când e în exces. 10. Castravetele. Are multa apa si stimuleaza activitatea rinichilor. 11. Telina. Protejeaza rinichii de virusi. 12. Varza rosie. Aminoacizii si proteinele sale actioneaza ca un filtru pentru rinichi. 13. Gulia. Vitamina C protejeaza celulele renale, iar fierul si fosforul energizeaza. 14. Ridichea neagra. Are proprietati de antibiotice naturale. 15. Varza murata. Detoxifica întregul organism. 16. Hrisca. În medicina complementara, e folosita ca produs dietetic în cazul bolilor de rinichi si în diabet. E eficienta daca suferiti de hipertensiune arteriala. 17. Patrunjelul. Detine combinatia ideala de minerale pentru a curata rinichii. Pentru Oase 18. Migdalele. Contin magneziu, care ajuta oasele sa ramâna sanatoase. 19. Spanacul. Aduce în organism necesarul de calciu pentru rezistenta oaselor si functionarea muschilor. 20. Meiul. Deosebit de bun pentru copii, carora le întareste dintii, oasele si le stimuleaza cresterea. 21. Secara. Benefica pentru dinti, oase si muschi. E o sursa ideala de B-vitamine, potasiu, magneziu, mangan, fier si zinc. 22. Brânza. Este o sursa de calciu, contribuind la întarirea oaselor. Pentru intestine si stomac 23. Tinctura de fenicul. Protejeaza mucoasele intestinale. 24. Pastârnacul. Stimuleaza digestia. 25. Mango. Are vitamina A si antioxidanti ce apara mucoasa intestinala. 26. Arpacasul. Aduce în organism necesarul de fibre, magneziu si fosfor pentru o digestie sanatoasa. 27. Mararul. Amelioreaza indigestia. 28. Soia. Are proprietati anticancerigene. 29. Nucile. Contin o forma purificata de Omega 3, care ajuta la reducerea riscului de cancer al intestinelor. Pentru ficat 30. Anghinarea. Are proteine regenerative, iar acidul folic si antioxidantii sai previn bolile hepatice. 31. Sucul de ridiche. Stimuleaza secretia bilei. 32. Conopida. Contribuie la protejarea si îmbunatatirea activitii ficatului. 33. Drojdia de bere. E o importanta sursa de vitamina B, detoxifica ficatul. 34. Nasturelul (Nasturtium Officinale). E folosit la producerea mustarului si a uleiurilor bune pentru metabolismul bilei si al ficatului. 35. Papadia. Reduce colesterolul si ajuta la buna functionare a ficatului. 36. Laptele. Apara ficatul de diferite afectiuni frecvente. 37. Menta. Uleiurile sale esentiale stimuleaza secretia biliara si ajuta la calmarea crampelor. 38. Carnea de iepure. Degreseaza ficatul. 39. Carnea de vita si de mânzat. Contine vitamina B, fier si proteine de buna calitate. Pentru creier 40. Lintea. Contine proteine, glucide si lecitina de care au nevoie celulele creierului. 41. Quinoa. Bogat în fier, întareste memoria si încetineste procesul de îmbatrânire. 42. Carnea de pasare de curte. Are grasimi si uleiuri care ofera energie celulelor nervoase. 43. Fasolea. Creste puterea de concentrare. 44. Oul. E o sursa grozava de proteine, iar galbenusul contine colina, care ajuta la dezvoltarea memoriei. 45. Avocado. E un fruct care combate stresul, nervozitatea si insomnia. 46. Bananele. Contin substante benefice pentru creier. Glucoza, vitaminele si mineralele fructelor îl energizeaza. 47. Caisele. Un amestec ideal de minerale ce stimuleaza neuronii. 48. Stafidele. Au mult zahar (75%), resursa energetica pentru creier. 49. Perele. Ajuta circulatia sangvina, iar zaharul si substantele asemanatoare hormonilor intensifica puterea „de lucru” a creierului. 50. Mazarea. E bogata în proteine bune pentru memorie si concentrare. 51. Salata verde . Substantele opiacee calmeaza sistemul nervos. Pentru ochi 52. Castanul salbatic. Substantele sale active calmeaza iritatiile si senzatia de usturime. 53. Arnica. Uleiurile esentiale calmeaza inflamatiile oculare. 54. Mesteacanul alb. Vitamina C, potasiul si calciul continute întaresc imunitatea ochilor. 55. Limba de miel. Are o multime de taninuri si saponine ce reduc inflamarea vaselor conjunctivale. 56. Rostopasca. Este eficienta împotriva virusilor, în special pentru ochii uscati. 57. Gutuia. Cu pectina si calciu, e buna pentru alergii si febra fânului. 58. Iarba de silur (Euphrasia Officinalis). Calmeaza ochii în cazul persoanele tensionate, care stau mult în fata calculatorului. 59. Grasimea de gaina. Împreuna cu iarba de silur, face minuni daca e aplicata ca unguent pe ochi. 60. Strugurii. Aceste fructe ajuta cu precadere ochiul în timpul vederii nocturne. 61. Patlagina. Taninurile sale trateaza infectiile oculare. 62. Capsunele. Ajuta ochiul în timpul vederii nocturne. 63. Centaurium minus. Tinctura acestei plante vindeca afectiunile oculare. 64. Ananasul. Contine numeroase enzime ce relaxeaza ochii celor care stau mult la calculator. 65. Rozmarin. Purifica ochii si protejeaza vasele de sânge oculare. Pentru inima 66. Varza. Are mult potasiu si fier, necesare inimii si circulatiei sangvine. 67. Broccoli. Previne ateroscleroza si atacurile de cord, prin continutul de calciu, fier si caroten. 68. Ridichea. Apara împotriva atacurilor de inima. 69. Portocalele. Contin vitamina C, care scade valoarea colesterolului din sânge, În plus, are si putine calorii. 70. Morcovul. Acidul folic si bioflavonoidele radacinoasei protejeaza inima. 71. Pestele. Acizii grasi Omega 3 apara sistemul vascular de inflamatii si de calcifieri. 72. Ceapa. Scade presiunea sângelui, îmbunatateste activitatea inimii si circulatia. 73. Usturoiul. Alicina continuta previne accidentele vasculare cerebrale. 74. Usturoiul salbatic. Substantele sale curata sângele de toxine. 75. Sparanghelul. Asparagina curata cordul si vasele mari de sânge. 76. Cicoarea. Scade tensiunea arteriala si colesterolul, curata sângele cu ajutorul unor minerale specifice. 77. Uleiul de masline. Energizeaza cordul si reduce colesterolul. 78. Somonul. Acest peste e o sursa buna de acizi grasi Omega 3, care reusesc sa scada din nivelul trigliceridelor din sânge. 79. Dovleacul. Are efect benefic în cazul hipertensiunii arteriale si în bolile de inima. 80. Cartofii. Protejeaza contra accidentelor cerebro- vasculare, oferind o cantitate mare de vitamina C pentru sistemul vascular. 81. Paprika. Protejeaza inima si vasele de sânge. 82. Rosiile. Diuretice eficiente, normalizeaza tensiunea arteriala. 83. Maslinele. Reduc colesterolul nociv si tensiunea arteriala. 84. Merele. Contin 300 de substante esentiale pentru protectia întregului sistem vascular. 85. Fasolea neagra. O cana din acest aliment furnizeaza între 120 si 320 miligrame de magneziu, mineral ce previne aparitia tulburarilor de ritm cardiac. 86. Coacazele. Cu cea mai mare concentratie de minerale si de vitamine C, B, D si E, sunt bune pentru circulatia sângelui. 87. Zmeura. Actioneaza ca o aspirina naturala, întarind sistemul imunitar. 88. Murele. Sunt considerate de specialistii germani fructe cardioactive, ajutând la functionarea optima a cordului. 89. Socul. Îmbunatateste circulatia sângelui. 90. Piersicile. Au multe vitamine care protejeaza inima. 91. Ciresele. Împrospateaza resursele de potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor si siliciu. 92. Rubarba. Fortifica inima si scade tensiunea arteriala. 93. Grepfrutul. Are o enzima speciala, care previne obstructiile vasculare si tromboza. 94. Ciuperca Shitake. Reduce colesterolul. 95. Prunele. Previn tromboza. 96. Curmalele. Sunt bogate în fier, calciu si potasiu. Reduc tensiunea arteriala, protejeaza împotriva aterosclerozei. 97. Afinele. Pigmentul lor albastru ajuta la elasticitatea vaselor sangvine. 98. Ovazul. Are acizi grasi, benefici în bolile cardiovasculare. 99. Porumbul. Are vitamina D si vitamina K. 100. Ardeiul iute. Previne cresterea zaharului din sânge, care poate duce la formarea colesterolului pe vasele inimii. Medicina chinezeasca a descoperit de multe secole faptul ca trupul omului contine o retea de linii si puncte energetice. Pentru a ne inviora, pentru a scapa de stres, de oboseala, de proasta dispozitie, trebuie sa apasam cu degetele unul dintre aceste principale 9 puncte „magice”. Prin presopunctura se inlatura blocajul energiei din organism, se imbunatateste starea generala si foarte repede ajungem sa ne simtim excelent. Cum anume? Asezam degetul mare sau degetul aratator pe punctele indicate, apasam locul timp de 20 de secunde, iar in acelasi timp trebuie sa respiram adanc si calm. Aceasta metoda poate fi folosita sistematic in scop preventiv. De pilda, in fiecare dimineata, dupa trezire, sa facem presopunctura in cateva puncte esentiale. Important este ca acolo unde exista puncte simetrice, acestora sa le acordam atentie egala (exceptie facand punctul 1 si punctul 2). In cazul in care nu simtim o durere in punctul apasat sau nu simtim nici o senzatie inseamna ca a aparut un blocaj al energiei, in asemenea caz trebuie sa apasam punctul respectiv pana la aparitia durerii. 1. Cum sa ne destindem muschii de la ceafa? Punctul pentru destinderea cefei se afla chiar la mijlocul barbiei. Apasarea acestui punct destinde muschii de la ceafa. 2. Inlaturarea starii de stres Punctul care trebuie apasat in asemenea caz se afla in mijlocul portiunii dintre partea inferioara a nasului si buza superioara. Daca avem nervii incordati, suntem stresati, nu reusim sa infranam gandurile sumbre, in acest punct trebuie facuta presopunctura. 3. Destinderea generala Ne asezam pe un scaun si ne punem palmele cu degetele rasfirate pe ambii genunchi. Punctele cautate se afla sub degetele inelare. Apasand in acele puncte se reface si se amelioreaza circulatia energiei. Metoda este foarte eficienta cand ne enervam, ne suparam sau ne emotionam brusc. 4. Odihnirea ochilor Cele doua puncte care rezolva aceasta problema se afla la capetele interioare ale sprancenelor. Se apasa concomitent cele doua puncte, de preferat cu degetele mari. Acest exercitiu calmeaza pleoapele obosite, care se zbat, odihneste ochii, mai ales la persoanele care lucreaza mult cu calculatorul. 5. Reglarea circulatiei sangelui Punctul corespunzator se afla chiar in mijlocul palmelor. Trasam o linie imaginara de la radacina degetului mijlociu pana in mijlocul palmei. Presopunctura acestor locuri inlatura senzatia de apasare de la piept, nervozitatea si proasta dispozitie si regleaza circulatia sangelui in tot corpul. 6. Limpezirea gandurilor Punctul corespunzator se gaseste la un deget deasupra osului incheieturii mainii, in partea interioara a bratului. Apasarea acestui punct duce la limpezirea gandurilor, la restabilirea echilibrului sufletesc, la revenirea bunei dispozitii. 7. Destinderea umerilor Punctul pentru asa ceva se afla in partea exterioara a degetului mic. Apasarea respectivului punct destinde muschii umerilor, inlatura durerile din umeri si din brate, destinde ceafa, echilibreaza spiritul. 8. Imbunatatirea concentrarii Punctul corespunzator se afla in talpa, in mijlocul degetului mare de la picior. Apasarea acestui punct determina concentrarea atentiei asupra treburilor pe care le avem de facut. 9. Sa ne invioram! Si acest punct se afla pe talpa, imediat sub varful piciorului. Apasarea punctului respectiv reduce sau chiar inlatura senzatia de oboseala, de sfarseala, alunga supararea. Ne invioram si ne inveselim. Vaccinati sau nu, multi concetateni sunt pusi, in aceasta iarna atipica, in situatia de a se confrunta cu gripa. Medicina populara ofera remedii nepericuloase, care se dovedesc uneori mult mai eficiente si cu efecte pozitive mai durabile decat in cazul tratamentelor alopate. Preventiv, e bine sa se faca dusuri reci, sauna, sa se evite stresul, sa se stea cat mai mult timp posibil in aer curat. Daca apare febra, nu se recomanda tratamente de combatere a ei, deoarece e vorba despre o reactie naturala a oganismului, ce lupta astfel impotriva virusilor. – Bolnavul se poate trata si cu argila – o lingurita dizolvata intr-o jumatate de pahar cu apa, de doua ori pe zi. De asemenea, se vor aplica si cataplasme cu argila pe piept, pe ceafa si pe frunte. – Intre ceaiurile recomandate la gripa se mentioneaza cel din flori de soc (sudorific si febrifug), preparat din una-doua lingurite de planta la cana; se beau trei-patru cani pe zi. Impotriva febrei se poate consuma si ceai de ghintura preparat dintr-o lingurita de planta la o jumatate de litru de apa rece. Dupa ce incepe sa fiarba, se mai tine pe foc un sfert de ora si toata cantitatea se bea in trei etape, inaintea meselor principale. Relativ mai usor de procurat, busuiocul ajuta si el la tratarea gripei. Se prepara infuzie dintr-o lingurita de planta la 200 ml de apa clocotita. Se beau trei cani zilnic, caldute, dupa mesele principale, ultima seara, inainte de culcare. – Tot cu busuioc se pot face inhalatii (in amestec cu chimen, in parti egale). Se pun intr-un vas apa data in clocot si doua lingurite de amestec de plante. Se fac doua inhalatii zilnic, dintre care una seara, inainte de culcare. Pentru bai, se pregateste apa la temperatura corpului si se tine in ea un saculet cu circa 250 grame de faina de mustar negru. – Pentru frectii exista mai multe retete de preparare a unor tipuri de otet aromatic. Foarte eficace este de pilda otetul obtinut din petale de trandafir: 100 g de planta se tin la macerat, timp de cinci zile, in 100 ml alcool si 900 ml otet. Dupa macerare, se strecoara si se poate folosi. O alta reteta presupune realizarea unui amestec, dupa cum urmeaza: levantica (flori) – 40 g, menta (frunze) – 20 g, salvie (frunze) – 20 g, cimbrisor – 10 g si ienupar (fructe) – 10 g. Se pun la macerat 100 g de amestec intr-un litru de otet, tinandu-se timp de sapte zile, dupa care se strecoara si se pot face frectii. In fine, din gama de tratamente naturale antigripale nu putea lipsi contributia albinelor. Astfel, tinctura de propolis 20% are actiune antivirotica. Pentru tratament, se iau 20-30 de picaturi intr-un pahar cu apa sau cu lapte, de doua-trei ori pe zi, cu o ora inainte de masa. Intre legumele care nu lipsesc din alimentatia noastra, morcovul ocupa unul dintre locurile cele mai importante. Aceasta, nu numai datorita gustului sau placut si calitatilor nutritive deosebite, ci si pentru virtutile terapeutice remarcabile. Pe un plan mai degraba anecdotic, morcovul a devenit faimos pentru ca ar ajuta foarte mult la reglarea vederii, argumentul invocat fiind faptul ca iepurii – mari consumatori ai acestei legume – au o acuitate vizuala deosebita. Desi exista cateva erori majore in ideea respectiva, totusi morcovul ramane un savuros remediu natural de prim rang. Putina lume mai stie astazi ca, inainte de a deveni portocaliu, morcovul a avut culoarea alba. Transformarea s-a realizat datorita omului, care a selectionat o mutatie naturala a legumei. Astfel s-a ajuns la un continut important de beta-caroten, pigment vegetal specific canotenoidelor, precursor al vitaminei A si posesor al unor proprietati antioxidante. El blocheaza partial radicalii liberi eliberati de radiatiile ultraviolete, protejand astfel corpul nostru, care va risca mai putin sa fie afectat de insolatie. (Amintim ca antioxidantul este o substanta capabila sa protejeze alte substante sau care apara tesuturile de distrugerile provocate de forme reactive ale oxigenului, din care fac parte si radicalii liberi. Principalii antioxidanti din organismul uman sunt vitaminele C si E, carotenoidele, enzimele, acidul uric, acidul alfa lipoic s.a.). Vara putem deci sa consumam, in scop de protectie, morcovi, dar si spanac sau caise. Organismul nostru are nevoie de 10-50 miligrame de beta-caroten pe zi, cantitate echivaland cu doi pana la sase morcovi. E bine sa se consume cu putina grasime, pentru ca pigmentul sa fie foarte bine absorbit. Protectia obtinuta este perfect comparabila cu aceea oferita de cremele folosite impotriva insolatiilor. Inamic al cancerului Consumat crud sau gatit la foc, morcovul isi pastreaza calitati terapeutice remarcabile. Poate surprinzator, intre acestea se numara si efectul anticanceros: persoanele care nu au fumat niciodata isi pot reduce cu 40% riscul de a contracta un cancer pulmonar, mancand morcov in mod regulat. De asemenea, femeile care consuma morcov de cel putin doua ori pe saptamana sunt expuse unui risc de cancer al sanului mai mic cu 46%, in medie, potrivit celor mai recente studii realizate de specialisti. Acest efect protector este datorat carotenoidelor si, in mod special, beta-carotenului, precursor al vitaminei A. Dar, atentie: aici intervine si un aspect mai ciudat al problemei, intrucat la fumatori efectul este invers, in sensul ca la ei, substantele complementare beta-carotenului sporesc riscul de cancer pulmonar. De altfel, in legatura cu efectele potential adverse ale consumului de morcov, se cuvine sa mai facem o precizare. Aceasta leguma este incriminata in producerea sindromului de alergie orala. Un contact ar fi suficient pentru ca la nivelul gurii sa apara mancarimi si senzatia de arsura; la fel, pe buze si pe interiorul gatului. Circa 25% din persoanele cu alergii alimentare prezinta reactii adverse fata de morcov si in special alergicii la polenul de tarhon, de telina, de marar, de patrunjel, de coriandru, de anason si de alte ombelifere. Singura solutie pentru a nu le priva pe aceste persoane de calitatile morcovului o reprezinta fierberea, care degradeaza proteinele alergice. Gatitul morcovului ii confera acestuia, de altfel, o calitate importanta in plus, la fel ca in „retetele bunicii”: preparat astfel, morcovul se recomanda in caz de diaree sau de gastro-enterita. In mod particular, asocierea cu orezul diminueaza durata si gravitatea diareelor la sugari, prevenind deshidratarea. Vederea nocturna si protectia circulatiei sangvine Ca sursa importanta de vitamina A, morcovul imbunatateste vederea nocturna. Se stie ca retina contine doua tipuri de celule: bastonasele (stimuleaza acuitatea vizuala la o lumina slaba) si conurile (asigura vederea in culori si contrastele). Vitamina A contribuie la formarea unui derivat care intra in componenta bastonaselor, la impactul cu lumina ce patrunde in ochi, din exterior. Mecanismul e foarte interesant, intrucat vitamina A detine aici rolul unui gen de combustibil pentru functionarea normala a ochilor. De aceea, cand rezervele sunt scazute, vederea nocturna scade si ea. In alta ordine de idei, morcovul favorizeaza si eliminarea colesterolului „rau” pe cale digestiva si imbunatateste reciclarea lipoproteinelor. Mai mult decat atat, el nu se rezuma la aceasta actiune, ci ofera si o protectie cardio-vasculara completa, inhiband formarea cheagurilor in artere si deci prevenind astfel ateroscleroza. Meritul pentru efectele pozitive mentionate deriva din ansamblul de elemente din compozitia morcovului (fibre solubile, antioxidanti, minerale, vitamine), care se prezinta sub o complexitate ce nu poate fi reprodusa pentru a fi concentrata intr-o capsula. In mod justificat, astazi se vorbeste din ce in ce mai frecvent despre impactul modului de alimentatie asupra sanatatii. Un proverb spune ca „omul isi sapa groapa cu gura”, asadar mancarurile tot mai rafinate, cu gusturi, arome, culori si combinatii cat mai sofisticate, ne pot aduce si nenumarate boli, unele dificil sau imposibil de vindecat. In aceeasi masura insa, hrana ne poate fi leac, pentru redobandirea sanatatii ori prevenirea afectiunilor. Cateva repere ale acestui tip de „tratament” fara medicamente, dar adoptand o alimentatie corecta – in cele ce urmeaza. Energie de la bucatarie Alimentatia are rolul de a furniza energia necesara bunei functionari si intretinerii organismului. Aceasta energie se prezinta sub trei forme: glucide (in orez, paste fainoase, zaharuri), lipide (in uleiuri si in toate produsele grase) si proteine (in carne, cereale si anumite legume, ca fasolea). Aceste molecule, care la modul ideal ar trebui sa ne furnizeze (in ordinea enumerarii de mai sus) 50%, 35% si respectiv 15% din carburantul organismului, sunt degradate in toate celulele corpului nostru, asa incat nimic nu poate functiona fara ele. In consecinta, daca nu-i furnizam corpului suficienta energie, acesta recurge automat la propriile rezerve interioare,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: